1. 2012. szeptember 2. a közösség liturgiája
A közösség liturgikus életének megújításának céljai:
1. a keresztény élet gyarapítása – olyan liturgikus élmény (közösségi találkozás Istennel), amelynek révén a hétköznapokban jobb emberek és keresztények leszünk;
2. a mai szükségletek figyelembevétele – mit ért és mit nem ért vagy mire vágyik a mai ember;
3. a liturgia révén megerősödjön a közösség tagjainak egysége a hitben, reményben és szeretetben
4. a liturgia és annak kegyelmi hatása révén a távol levők is rátaláljanak Krisztusra

A közösség liturgikus életének szempontjai:
1. a liturgia hozzásegít a tanúságtételre Krisztus megváltásáról és az Egyház természetéről
a) látható – zarándokló egyház, tagjai törekedek a mennyek országába;
b) tevékeny – karitatív és szociális tevékenység;
c) szemlélődő – elmélyül az Istennel való közösségben;
d) törekszik a krisztusi nagykorúságra: hirdeti Krisztust és tanúságot tesz az egységről – egység a mennyeiekkel és a földiekkel (hierarchikus)

2. 2012. szeptember 3. a közösség liturgiája
A liturgia természete és jelentősége
A liturgia alapvető természete:
–          az ünnepelt titok révén elvezetni mindenkit az isteni igazság ismeretére
–          a liturgikus szövegek révén feltárva az üdvtörténeti összefüggéseket
–          közvetíteni a Krisztusban beteljesült kiengesztelődést az Isten és ember között (a kiengesztelődés révén valósul meg az Istennel történő szabad és bensőséges párbeszéd, az ima)
–          a Krisztusi misztérium ünneplése
A liturgiában ünnepeljük az üdvözítés művének folytatását:
–          Az Atya küldi a Fiút
–          Krisztus küldi a Szentlelket
–          Krisztus küldi a Szentlélekkel eltöltött apostolokat hirdetni Krisztus misztériumát
A hirdetés módja:
–          szóbeli (homília, prédikáció, oktatás)
–          szentségi (7 szentség)
Hirdetés célja:
–          az emberi közösség egysége Krisztus személyével és titkával
–          megszentelés
A liturgia alanya:
–          Jézus Krisztus
–          az Egyház, mint Krisztus Titokzatos Testének tagja
A liturgia valójában előíze Isten Országa liturgiájának – az Isten és a Szentek közössége párbeszédének

A liturgia egzisztenciális feltételei:
–          meghívás a hitre
–          meghívás a megtérésre és bűnbánatra
–          katekézis
–          szeretet, jámborság, apostolkodás
–          tudatos részvétel a liturgikus cselekményen és együttműködés a kegyelemmel
–          személyes lelki élet
–          áhítatgyakorlatok

3. 2012. szeptember 4-5.
Liturgiák és jámborsági gyakorlatok a liturgikus év folyamán:
1. vasárnap – nem rendelhető alá a jámborsági gyakorlatoknak, viszont néhány ilyen gyakorlat elősegíti a keresztény identitást
2. advent – várakozás, megtérés, remény időszaka:
– várakozás: Jézus második eljövetele (remény és öröm)
– várakozás: Karácsony ünnepe (öröm és béke)
– megtérés: prófétai figyelmeztetés
– megtérés: Istenhez fordulás
– remény: keresztény érettség és teljesség
Advent jámborsági gyakorlatai:
– adventi koszorú: megvalósítási lehetőségek
1. advent elő vasárnapját megelőző szombaton: koszorúkötés a Hétkápolna hittantermeiben/Barátok templomában a KALÁSZ segítségével, megáldás
2. gyertyagyújtás szombaton este
– szállást keres a Szentcsalád (gyermekek látogatják végig a hétkápolnai családokat egy Szt. Család képpel) – END segítsége
– karácsonyt megelőző kilenced zsolozsmái
– a jászol folyamatos megtöltése figurákkal karácsonyt megelőző novénában
– családi betlehemek felállítása
– roráte-misék hétfőn és szerdán
Karácsony jámborsági gyakorlatai:
– fenyő állítása
– ajándékok a gyermekeknek és szegényeknek: a szegényeknek szánt ajándékokat advent 4. vasárnapján hozzuk a fenyő alá; a gyermekek ajándékait az éjszakai misére
– Martyrológium éneklése az éjszakai szentmise előtt
– Jézus szobrának jászolba helyezése
– a felajánlás alatt legyen utalás azokra a termékekre, amelyeket a szegények számára gyűjtöttünk
– a gyermek Jézus előtti hódolat (Nagypéntek párhuzama)
– Szent Család Ünnepe: családok megáldása
– Aprószentek – bűnbánati liturgia az abortusz és az erőszak áldozataiért
– Újév – Veni Creator éneklése
– Vízkereszt – az ünnepek meghirdetése; háromkirályok adományainak megáldása; házszentelés
– Jézus megkeresztelkedésének ünnepe: Asperges
Nagyböjt
– nagyböjt vasárnapjain: szentségi katekézis
– Nagyböjt I. vasárnapján mindenszentek litániája
Nagyhét
– Virágvasárnapi körmenet
– Nagyszerda: bűnbánati liturgia
– Nagycsütörtök: Jn 13-17 felolvasása
– Nagypéntek: szentsír megnyitása, Mária-siralom
– Nagyszombat: Napközi imaóra, Mária-siralom
– Húsvéti vigília után ételek megáldása
– Húsvét vasárnap: Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret Húsvéti játékkal, utána mise
Nagyboldogasszony: illatos füvek megáldása

4. 2012. szeptember 6.

Mária-tisztelet jámborsági megnyilvánulásai:
– Az Úr angyala imádkozása (hajnalban-délben-este)
– Rózsafüzér:
1. megáldása október 7-én
2. ünnepélyes formában történő imádkozása a búcsún
3. ünnepélyes formában történő imádkozása októberben (7-én)
4. a kápolnák mentén (jó idő esetén)
5. október utolsó napján a rózsafüzér imádkozását a lorettói litániával zárjuk
6. októberben Rosarium Virg. Mariae
7. A rózsafüzér 15 szombatja (Boldog Bartolo Longo) + mindig egy lovag is legyen jelen
– május 1. reggel 6.00 mise
– lordes-i kilenced: felkészülés a betegek kenetére
– február 11. betegek kenete
– Gyümölcsoltó Boldogasszony – kismamák megáldása
Szentek tisztelete:
1. Szent Otília (december 13.) – szembetegek zarándoklata (Vakok intézete)
2. Szalézi Szt. Ferenc (január 24.) – sajtósok zarándoklata
3. Nepomuki Szt. János (május 16.)
4. Szent László (június 27.) – játékok
5. Szent Péter és Pál (június 29.) – Szt. Péter templom emlékére
6. Szent Anna (július 26.) – nagymamák zarándoklata, nagymamák megáldása
7. Szent István (augusztus 20)
8. Szent Mónika (augusztus 27.) – Szt. Mónika közösség
9. Szent Ágoston (augusztus 28.) – katekumenek találkozója
10. Szent Imre (november 5.) – ifjúság megáldása
11. Szent Márton (november 11.) – gyermekek zarándoklata

5. 2012. szeptember 8.

A közösség liturgikus képzése és nevelése

  1. Zsolozsma

–          szerdán a zsolozsmás szentmise prédikációja az ILÁR alapján
–          csütörtökön a zsolozsma rövid olvasmánya után katekézis a zsolozsmáról

  1. Szentmise

–          vasárnap esti mise
A liturgia és a Szentírás szoros kapcsolatban van egymással
A szentségek kiszolgáltatása lehetőleg a közösség bevonásával történjék

   1. a közösség tagjainak keresztelése
   2. bérmálás
   3. elsőáldozás
   4. betegek kenete
   5. házasságkötés

Feladatok

   1. Ajtónállók, vagyis fogadók
   2. Felolvasók: főleg lektor
   3. Egyetemes könyörgések szerkesztői tematikusan – figyelik a sajtót illetve a helyi szükségeket
   4. Felajánlási körmenet
   5. Ministránsok
   6. Más hangszerek
   7. Énekesek

A hívők tevékeny részvétele

   1. feltételek

–          megtérésre való hajlandóság, bűnbánó lelkület
–          böjt
–          csend

   1. megvalósítás

–          szentáldozás
–          ének
–          mozdulatok
A liturgia elsősorban párbeszéd Istennel, de a nép tanítója is (párbeszéd Isten és népe között)

   1. vigíliák a nagy ünnepek előtt
   2. latin nyelv

Az Eucharisztia
–          megérteni a szertartást
–          tudatosan
–          áhítattal
–          tevékenyen
–          tanuljanak az Igéből
–          táplálkozzanak az oltárról
–          önfelajánlás

  1. tevékenység:

–          egyetemes könyörgések
A zsolozsma
–          szüntelen ima képe
–          közösen a pappal
A szent zene
–          szoros kapcsolatban van a szertartással
–          gregorián – az első helyen
–          népének

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.